Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Dialogisch staan vermeld op de website: www.dialogisch.nl en worden verstrekt zodra er een overeenkomst tussen cliënt en Dialogisch wordt aangegaan.

Artikel 1 Definities

1.1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: onder

Praktijk: Dialogisch, een praktijk voor Gestalttherapie en coaching. Met als postadres Bomenland 31, 1606 NM te Venhuizen en bezoekadres Wilhelminalaan 2a, 1623 MA te Hoorn. Telefoon: + 31 6 42 59 05 89. Email: petra@dialogisch.nl Dialogisch staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 60117281. Btw-nummer: NL187535267B01.

Aangesloten bij de NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie), de EAGT (European Association for Gestalt Therapy), het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) & het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) Licentienummer: 180320R en geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). AGB-code zorgverlener 90104341/ AGB-code Dialogisch 90063653. Hierna genoemd: Dialogisch

Dienstverlening: Het verzorgen van individuele Gestalttherapeutische behandelingen of coaching door Petra Kooistra-Bakker van Dialogisch.

De Cliënt (Opdrachtgever): Ieder persoon of bedrijf die met Dialogisch een overeenkomst of consult is aangegaan om, tegen betaling, Gestalttherapie, coaching, workshops, trainingen, lezingen of presentaties te ontvangen. Hierna genoemd de cliënt.

Sessie (Behandeling of coaching): Een overeenkomst tussen cliënt (persoon en/of bedrijf) en Dialogisch, waarbij tegen betaling door de cliënt, een Gestalttherapeutisch of coachend contact wordt aangegaan met Petra Kooistra-Bakker van Dialogisch. Hierna genoemd een sessie.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het contact aangegaan met particulieren, instellingen en ondernemingen.

1.3

Alle sessies worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Dialogisch schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2 Algemeen

2.1

Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra je een afspraak maakt met Petra Kooistra-Bakker van Dialogisch voor de aangeboden diensten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Dialogisch

2.3

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1

Ten alle tijden zijn de Algemene Voorwaarden van Dialogisch van toepassing.

3.2

Voor iedere sessie zal een factuur worden opgemaakt. De in het bezit van Dialogisch zijnde kopie factuur, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid.

Artikel 4 Omvang Dienstverlening

4.1

Diensten worden door Dialogisch conform de afspraak verleend.

4.2

Sessies worden gegeven binnen de voor de behandeling staande tijd.

4.3

Een afspraak bij Dialogisch vindt uitsluitend op afspraak plaats.

4.4

Dialogisch is aangesloten bij organisaties waaronder de NVAGT, de EAGT, de RBCZ en het SKJ. Cliënten met een aanvullende verzekering kunnen hierdoor in veel gevallen een gedeeltelijke vergoeding krijgen voor de therapie. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar.

4.5

Dialogisch kan ook in jouw eigen vertrouwde woonomgeving komen of op een andere afgesproken locatie. Hiervoor zullen reiskosten worden berekend. Zie hiervoor de actuele bedragen op www.dialogisch.nl.

Artikel 5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van Dialogisch

5.1

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Dialogisch is bevestigd. In het geval dat er van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht. Wanneer door Dialogisch gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Dialogisch op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook als Dialogisch een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 6 Wijzigingen in een behandelingsperiode

6.1

Bij een behandeling met een vastgestelde langere looptijd behoudt Dialogisch zich het recht voor jaarlijkse tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Dialogisch zal de cliënt minimaal 4 weken voor het wijzigen van deze, schriftelijk of persoonlijk, de cliënt informeren. De cliënt wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de cliënt Dialogisch vóór de eerstvolgende sessie van het tegendeel heeft bericht. Bovenstaande geldt niet bij vooruitbetaling.

Artikel 7 Niet verschijnen van de cliënt

7.1

Verhindering zonder tegenbericht van de cliënt wordt ten allen tijde in rekening gebracht met het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 Annulering

8.1

Annulering van een afspraak betreffende de cliënt dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden, anders dient men 50% van het factuurbedrag te betalen. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Dialogisch gerechtigd de sessie in rekening te brengen. (Zie ook artikel 7; 7.1.).

8.2

Annulering door een bedrijf als opdrachtgever kan alleen, uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip, schriftelijk of per e-mail aan Dialogisch worden doorgegeven.

8.3

Bij annulering gedaan door Dialogisch zal bij een gepland consult de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor in de plaats wordt zo spoedig mogelijk een nieuw consult gepland. Vergoeding van de door Dialogisch geannuleerde afspraak is, voor beide partijen, niet van toepassing.

8.4

Bij het annuleren van workshops of presentaties gedaan door Dialogsich wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gepland. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn dan wordt het door de cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk docht uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de cliënt geleden schade als gevolg van verlies van inkomsten of anderszins geleden schade, wordt niet vergoed door Dialogisch.

Artikel 9 Verantwoordelijkheden cliënt

9.1

Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dialogisch wordt nimmer aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim door de desbetreffende cliënt

Artikel 10 Geheimhouding & Privacy

10.1

Dialogisch zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende cliënt, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.

Artikel 11 Dossierbeheer en Inzagerecht

11.1

Dialogisch zal van de betrokken cliënt een digitaal dossier bijhouden. Naast Petra Kooistra-Bakker van Dialogisch heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier.

11.2

Bij het starten van de gestalttherapie of coaching zal een overeenkomst worden uitgereikt en ondertekend door beide partijen.

11.3

Bij de 1e afspraak zal tevens een privacy-document worden uitgereikt. Hierin staat onder andere omschreven waar Dialogisch de dossiergegevens voor gebruikt en hoelang deze zullen worden bewaard.

Artikel 12 Facturering en Betaling

12.1

Elke behandeling dient na afloop contant te worden afgerekend of uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders & incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

12.2

Dialogisch behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen. Dit geldt niet bij vooraf betaalde sessies. (Zie artikel 6; 6.1)

12.3

Dialogisch is verplicht, voorafgaande aan de tariefsverhoging, deze kenbaar te maken aan haar cliënten (zie artikel 6; 6.1)

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1

Dialogisch is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Dialogisch kunnen worden toegerekend.

13.2

Dialogisch geeft op geen van haar diensten garantie.

13.3

Dialogisch draagt geen aansprakelijkheid voor enig (letsel) schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen, en dan slechts tot een maximum van het bedrag van de door Dialogisch te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

13.4

Schade welke door cliënt veroorzaakt is aan eigendom van Dialogisch zullen voor rekening zijn van de cliënt.

13.5

Dialogisch is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie. (Zie ook artikel 9; 9.1)

13.6

Cliënt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden na aanvang van de sessie. (Zie ook artikel 2; 2.1)

Artikel 14 Slotbepaling

14.1

Alle zaken of bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet is voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Dialogisch.

14.2

Het logo van Dialogisch is eigendom van Petra Kooistra-Bakker van Dialogisch. Het is verboden dit logo te gebruiken, te bewerken of toe te eigenen.

Laatst gewijzigd: September 2019